REGULAMIN KARTY RABATOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW "LOJALNOŚĆ PROCENTUJE"

Kartę rabatową "Lojalność procentuje" otrzymają Państwo w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów do wykorzystania w naszym warsztacie mechanicznym, blacharni, lakierni oraz wypożyczalni samochodów.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i użytkowania Karty Stałego Klienta ( zwana dalej Kartą )
 2. Wystawcą i właścicielem Karty jest Piotr Dekarczyk, NIP 876-000-01-45 ( zwany dalej Organizatorem ).
 3. Karta jest przeznaczona dla klientów ( osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne ) korzystających z Usług świadczonych przez Organizatora.
 4. Wykonanie przeglądu na OSKP upoważnia do otrzymania karty.
 5. Regulamin przyznawania i użytkowania Karty jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej firmy www.oskp.dekarczyk.pl oraz www.autoservice.dekarczyk.pl
 6. Organizator oświadcza, że świadczy Usługi motoryzacyjne: mechanika samochodowa, diagnostyka samochodowa, blacharstwo samochodowe, lakiernictwo samochodowe, serwis kół i opon, wypożyczalnia samochodów ( zwane dalej Usługami ).
 7. Osoba legitymująca się Kartą Stałego Klienta otrzymuje zniżkę na Usługi w naszym warsztacie mechanicznym Auto Servive, lakierni, blacharni, wypożyczalni samochodów.
 8. Rabat przysługuje od momentu otrzymania karty.
 9. Ważność karty determinuje data następnego przeglądu technicznego. Zgodnie z nazwą promocji "lojalność procentuje" z każdym następnym przeglądem wartość rabatu rośnie.
 10. Rabat dotyczy wszystkich Usług z pkt.7 świadczone przez Organizatora za wyjątkiem Okresowych badań technicznych pojazdów ( przeglądów rejestracyjnych ).
 11. Karta przypisana jest do właściciela auta.
 12. Przy wydaniu nowej karty z większym rabatem, stara zostaje anulowana.
 13. Karta stanowi własność Organizatora i może być unieważniona.
 14. Interpretacja oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu pozostają w wyłącznej kompetencji Organizatora.
 15. Regulamin Karty obowiązuje od 01.12.2013.
 16. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe będą chronione.
 17. Zmiana samochodu przez właściciela nie ma wpływu na kartę rabatową.
 18. Osoba, która zagubiła kartę rabatową może ubiegać się o wyrobienie nowej.
 19. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
 20. Rabat nie obejmuje części i materiałów wykorzystywanych przy Usługach świadczonych przez Organizatora.
 21. Rabat zostanie naliczony w momencie okazania Karty przed wystawieniem paragonu/faktury VAT za Usługę.
 22. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i rabatami organizowanymi przez Organizatora. Rabaty z dwóch lub więcej Kart nie sumują się.
 23. Niniejszy Regulamin Karta będzie uznany za zaakceptowany z chwilą każdorazowego użycia Karty.
 24. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz towarzyszących Karcie przywilejów, w tym wysokości rabatu, w każdym czasie bez podania przyczyn. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian zasad przyznawania Karty. W przypadku zawieszenia lub zakończenia towarzyszących Karcie przywilejów w tym rabat, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu towarzyszących Karcie przywilejów w tym rabat, w siedzibie firmy i na stronie internetowej www.oskp.dekarczyk.pl oraz www.autoservice.dekarczyk.pl